Vattentunnan Fraska 70x60cm, 130L, med tillhörande lock i samma högklassiga keramik som själva tunnan. Hårdbränd, köldtålig och robust.

Få ekonomisk ersättning för bortkopplade markstuprör!

Dagens och framtidens översvämningsrisker gör att kommuner börjat satsa brett och betalar ersättningar för de fastighetsägare som själva tar hand om sitt dagvatten! Använd bidraget till att köpa vackraste vattentunnan!

BAKGRUND: I takt med klimatförändringarna väntas skyfallen i Sverige bli både kraftigare och vanligare och det gör att många kommuner idag brottas med samma problem: att avloppsledningsnäten överbelastas vilket kan leda till översvämningar i källare, gator och utsläpp av avloppsvatten i naturen. För att minska översvämningsrisken har kommuner ofta s.k. bräddavlopp där överskottsvattnet leds bort från närområdet ut i naturen. Bräddningar ska bara användas i nödfall eftersom föroreningar från avloppsvattnet annars släpps rätt ut i naturen. Bräddvatten är inte heller gratis utan kommer med en kostnad som tar hänsyn till utsläpp av kväve och fosfor och för Göteborgs räkning beräknades utsläppskostnaden till 0,64 kr/kubikmeter (Nilsson & Ljunggren, 2010).

Men ibland, och allt oftare, så sker översvämningar i kommuner trots bräddningar och de direkta kostnaderna till följd av översvämningar kan förstås bli skyhöga för företag, försäkringsbolag och privatpersoner. Om vi håller oss kvar vid Göteborg som ofta översvämmas som exempel så uppskattas kostnaden för att bygga om alla ledningar till 10 miljarder kronor exklusive drift- och underhållningskostnader. Och ta 75-100 år att genomföra!

Så vad finns det för alternativ? Enligt en avhandling från Chalmers Tekniska Högskola ("Regnvattentunnor, framtidens dagvattenhanteringslösning i Göteborg?") finns tre möjliga. De första två stavas regnträdgårdar och fördröjningsmagasin. Dessa båda har dock sina begränsningar: de kostar mycket att investera i och har begränsad livslängd. Dessutom, som nämnd avhandling påvisar: "för att få en hållbar dagvattenhantering bör dagvattnet tas om hand så tidigt i systemet som möjligt, vilket innebär att ett lokalt omhändertagande på privat mark vore det bästa alternativet".

Ett tredje alternativ och som avhandlingen fokuserat och utfört simuleringar på är användandet av regnvattentunnor. Utan att gå in alltför detaljerat hade man i simuleringsprogrammet för ett årtal några år bakåt i historien för vilket man hade kännedom om exakt nederbörd, använt 320 st vattentunnor kopplade till ett tak med medelarean på 59 m2 för att se vattentunnornas påverkan på lokala bräddningar. Resultatet visade att vattentunnorna skulle kunna reducera bräddningarna i studieområdet med uppemot 70 %!

Skillnaden i volym av bräddat vatten innan respektive efter implementering av regnvattentunnor

Kommuner som ger ersättning

Medan de flesta av landets kommuner rekommenderar sina invånare att använda vattentunnor för att själva samla regnvattnet från stuprören så är det (ännu) få kommuner som ger radhus- och villaägare något ekonomiskt incitament till detta. Men vissa gör det och invånare i dessa kommuner vill vi gärna upplysa om de olika kommunerbjudandena!

Malmö och Lund: VA SYD ger 2500 kr per stuprör!

Malmö drabbades i augusti 2014 av ett enormt skyfall som fick stora konsekvenser. Det resulterade i översvämningar på flera ställen då avloppsnätet inte kunde hantera de stora vattenmängderna. Många källare vattenfylldes, hushåll drabbades av elavbrott, fordon fastnade i vattenmassorna och tåg fick ställas in. Det fick VA SYD att söka lösningar och det har mynnat ut i ett generöst erbjudande som gynnar både miljön och plånboken för de berörda invånarna!

ERBJUDANDE FRÅN VA SYD!
Till dig som bor i villa eller radhus i Malmö eller Lund, inom "verksamhet dagvatten" på kartan har bredvid, finns en fantastisk möjlighet att dra nytta av: 2500 kr i ekonomisk ersättning för varje markstuprör som tas bort eller pluggas igen. Det ger effekten att om den pengen används för att köpa Fraska™ vattentunna kommer vattentunnan bli avsevärt mycket billigare och effektivt kosta mindre än hälften om en mellanstor vattentunna (90x70cm, 240L) köps som exemplet nedan visar!
Läs mer på VA SYD. 

Skörda regnvattnet! Plugga igen stupröret och installera regnvattentunna för att ge plats för vattnet och minska risken för översvämningar i kommunen!
Image

Ekonomisk ersättning från fler kommuner

VA SYD var först ut med att ge bidrag till kunder som själva tar hand om dagvattnet för att minska risker (och de kostnader som följer) med översvämningar. Det direkta översvämningshotet finns på andra orter också men i många kommuner har man dessutom problem med att fastigheters stuprör leder ner dagvatten (regn) i avlopps- och spillvattensystemet. Så vid kraftig nederbörd och töväder efter en snörik vinter får spillvattenledningarna ta emot mycket mer vatten än de är ämnade för och blir överbelastade. Och bräddas. För att komma ifrån detta, alltså för fastigheter där dagvatten leds ner i spillvattensystemet, erbjuder flera kommuner nu ersättning mot att kunder själva tar hand om dagvattnet, som för övrigt kallas Lokalt Omhändertagande av Dagvatten, LOD.

Nedan listas kommuner som erbjuder ersättning för LOD, fler är på gång.

Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro

Dala Vatten & Avfall AB erbjuder sina kunder 800 kr per bortkopplat markstuprör.

Läs mer!

Grycksbo

Falu Energi & Vatten erbjuder sina kunder 800 kr per bortkopplat markstuprör, max fyra stuprör per fastighet. Gäller än så länge bara Grycksbo (pilotprojekt) men kommer på sikt utökas till hela Falu kommun.

Läs mer!

Västerås

MälarEnergi ger 50 % rabatt på dagvattenavgiften för fastighet med samtliga stuprör bortkopplade. I Västerås är dagvattenavgiften 2,04 kr per kvm och år vilket betyder att om man har en 1000 kvm stor tomt får sparar man drygt 1000 kr - per år - om man pluggar igen stuprören och istället ställer dit vattentunnor!

Läs mer!

Vad gör man med regnvattnet på vintern med upp-och-nedvänd vattentunna?

Inför vintern skall vattentunnor, oavsett material, vändas upp-och-ned eftersom expanderande is i dem kan skada tunnorna. Om man pluggat igen sina markstuprör för att bidra till att sänka risken för översvämning i sin kommun kan man undra hur man då gör med regnvattnet under denna period.

Precis som på sommarhalvåret när vattentunnan blir full och man leder bort överskottsvattnet genom överloppet* och slang ut i trädgården bör man göra samma sak på vintern fast utan vattentunnan "i drift". Man leder alltså bort vattnet från huset ut mot trädgården med avledningsslang eller ränna.

* finns att köpa som tillbehör till Fraska™ färdiginstallerad och klar vid leverans