Ingen egentlig lera utan silikatmineral

"Leran" som används i skapandet av KRETAKOTTA®-krukorna och -urnorna tillhör gruppen klorit och är tekniskt och vetenskapligt sett inte ens att betrakta som lera utan är ett s.k. silikatmineral med en unik och hög sammansättning icke-plastiska mineraler som gör att det efter bränning blir hårdare än vanlig terrakotta. KRETAKOTTA®-krukornas gods utgörs som granskningen nedan visar, nästan till hälften av kvarts, vilket är långt mer än vanlig terrakotta och har därmed stora likheter med stengods i det avseendet. 

Det färdigbrända materialet KRETAKOTTA® är unik i sin karaktär då den både släpper igenom syre till plantorna och samtidigt är tillräckligt tät för att hålla vatten (i vattentunnan Fraska™). Denna egenskap gör också att krukorna inte fryser sönder på vintern som annan keramik gör. 

En annan viktig aspekt är också att våra krukor inte innehåller några som helst spår av giftiga tungmetaller som terrakotta annars kan göra!

Materialuppsättningen annorlunda

Vi har låtit materialforskare på ett institut granska Pithari-lerans sammansättning vetenskapligt i elektronmikroskop och det är tydligt att materialuppsättningen skiljer sig från annan terrakotta. 

Den första bilden är inzoomad (500 ggr) på rengjort, malt och torrt silikat innan vatten tillförts och innan bränning. Här syns att vissa partiklar är större, andra mindre. Detta faktum har en armerande effekt då de efter bränning har en förmåga att tätare hålla i varandra bättre än om partiklarna hade varit jämnstora. 

Lera för drejning

Inga spår av farliga tungmetaller

Materialets EDX-spektrum visar tydligt att Pithari-lera (silikatmaterialet) utgörs huvudsakligen av kemiska föreningar som innehåller kisel (Si) och därefter aluminium (Al) och järn (Fe) i lika stora delar. Syret (O) kommer i bränningen och kristalliseringen att ingå och upptas i olika kemiska föreningar. 

Som man kan se i spektrumet finns inga spår av miljöfarliga tungmetaller, såsom bly (Pb), kvicksilver (Hg) eller kadmium (Cd). Ej heller förekommer några spår av zink (Zn).

Efter bränning i den optimala och exakta temperaturen för KRETAKOTTA® vilket är 1080°C, i 14 timmar, kan man tydligt se i uppförstorat läge (4000 ggr) hur materialen har kristalliserats. Man kan även se de små håligheterna som låter syre ta sig in och igenom godset. Denna syregenomförsel är viktig för plantorna som sedan ska planteras i kärlet.  
Lera för drejning

Mineraldeklaration

Från en XRD-analys (x-ray diffraction) kan man utläsa att Pithari-leran innehåller följande mineraler:

  • klorit
  • muscovit
  • kvarts
  • korund
  • kalcit
  • margarit

Pithari-lerans höga halter av icke-plastiska s.k. associerade mineraler gör att den efter bränning blir mycket hård. Förekomsten av korund är viktigt: det är det hårdaste kolfria materialet som finns, med en hårdhetsgrad av 9 på Mohs hårdhetsskala. Ädelstenarna safir och rubin består av detta mineral. 

Lera mineraler